Doel en focus

De kennisontwikkeling en kennisdisseminatieactiviteiten in VerDuS SURF beogen de ontwikkeling van stedelijke regio’s in Nederland in een internationale context in het – nationale en stedelijk/regionale – beleid te agenderen, en bij te dragen aan oplossingen en beleidsmakers met nieuwe kennis te faciliteren.

Waar en hoe organiseren we onze Nederlandse economie, onze welvaart, ons welzijn en onze quality of life in de mondiale economie van de 21ste eeuw tegen de achtergrond van grote geopolitieke en economische verschuivingen tussen metropolitane gebieden, landen en continenten? De economie wordt steeds mondialer en heeft zich nauw verbonden met stedelijke gebieden met massa en grote omvang. Hoe kunnen Nederlandse stedelijke regio’s dan een betekenisvolle en grotere rol spelen in die globale economie?  Over de voorwaarden hiertoe gaat dit programma. Op stedelijke regio's ligt de focus; net als elders in de wereld zijn dit de gebieden waar het allemaal gebeurt. Belangrijk is dat stedelijke regio's technologisch smart functioneren, om een competitief voordeel te behalen uit onze stedelijke (infra)structuren, en met smart multilevel governance om de steeds meer zelfsturende civil society te bedienen en te benutten. De vraag is niet alleen hoe we meer quality of life en meer veerkracht en vitaliteit voor alle Nederlandse huishoudens en het bedrijfsleven creëren, maar ook hoe dat kan zonder directe (economische) groei. Wat betekent dat voor bijvoorbeeld ons woonbeleid? Hoe passen we in onze steden de vele complexe netwerken en stromen van mensen, informatie, goederen, water, energie en afval in en hoe houden we de stedelijke regio’s bereikbaar?

In VerDuS SURF staan maatschappelijke opgaven centraal op (de raakvlakken tussen) de volgende terreinen:
  • Ruimte
  • Wonen
  • Bereikbaarheid
  • Economie
  • Bestuur

VerDuS SURF richt zich daarbij op onderzoek naar creatieve ideeën op de terreinen van op stedelijke (infra)structuren toegepaste technologie en governance, waarbij het onderzoek zich richt op de effecten van die ideeën, plus vitaliteit en veerkracht van stedelijke regio's.

VerDuS SURF-onderzoek dient internationaal innovatief, praktijk- en beleidsrelevant te zijn. Projecten richten zich op concrete regio’s; ruimtelijke gebieden van meerdere Nederlandse gemeenten met vele onderlinge economische, bestuurlijke en sociale relaties (woning- en arbeidsmarkt, transportsysteem, sociale relaties). Regiovergelijkend onderzoek, waarbij ook buitenlandse regio’s betrokken kunnen worden, wordt gestimuleerd.

 
DEEL: 

Agenda

Volg ons op twitter

Interviews met SURF'ers