Stand van zaken SCRIPTS maart 2017

Het vinden van nieuwe innovatieve oplossingen om te voldoen aan de vraag naar vervoer en tegelijkertijd de negatieve effecten van verkeer en vervoer te reduceren, heeft altijd centraal gestaan in het onderzoek op het gebied van verkeer en vervoer. Teneinde het gebruik van de auto te beperken is een goed openbaar vervoer een belangrijke voorwaarde. Echter, het aanbieden van hoogwaardig OV in gebieden en op tijdstippen met een kleine vraag is problematisch gebleken. Het concept Mobility as a Service (MAAS) biedt wellicht een oplossing. Het gaat hierbij om vraag-gestuurde mobiliteit, gecoördineerd en ondersteund door smart applicaties. Gebruikers nemen een abonnement op een bepaalde bundel van vervoersdiensten en kunnen binnen randvoorwaarden flexibel transport regelen.

Omdat het concept van MaaS nog maar in enkele steden is geïntroduceerd, is er nog nauwelijks iets bekend over de potentiële vraag naar deze dienstverlening, het gebruik ervan, netwerkeffecten, etc. Evenmin is veel bekend over de effecten van verschillende businessmodellen. SCRIPTS stelt zich als doel meer inzicht te krijgen in deze vragen, zowel in empirische en theoretische zin. Omdat we veronderstellen dat andere mechanismen een rol spelen in dit proces, zullen alternatieve modellen, gebaseerd op concepten zoals vertrouwen, emotie, onzekerheid worden geformuleerd en op hun
waarde worden beoordeeld.

Organisatie
Het project betreft een samenwerking van de Technische Universiteit Eindhoven (Timmermans/Rasouli), Radboud Universiteit (Meurs/Marchau). TU Delft (Hoogendoorn/Cats/van Oort), de HAN (van der Pool/Haanstra) en praktijkinstanties (Transdev, GVB, Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Stadsregio Amsterdam, AMS, Synerscope, Gemeente Amsterdam, Athlon en Dat.Mobility). Naast een aantal promotieonderzoeken, zullen in de drie regio’s ook een aantal pilots worden georganiseerd.

Het doel van het wetenschappelijk onderzoek is vooral nieuwe en verbeterde modellen over de vraag naar deze vorm van vervoer en de netwerkeffecten te ontwikkelen. Deze kennis kan vervolgens worden toegepast in de pilotprojecten. Daarnaast zullen de pilotprojecten leiden tot veel empirisch inzicht in de succesfactoren en barrières met betrekking tot MaaS.

PhD-projecten
De twee projecten aan de TUE zullen met name ingaan op de vraag naar vraaggestuurde mobiliteit. Welke mensen tonen een interesse in deze nieuwe technologie? Hoeveel is men bereid te betalen voor verschillende bundels? Hoe vaak en voor welke activiteiten en onder weke omstandigheden wordt de service gebruikt? Hoe belangrijk is de onzekerheid, die samenhang met MaaS? De output van deze projecten dienen vervolgens as input voor twee projecten die aan de TUD worden uitgevoerd. Deze projecten betreffen met name de aanbodkant. De vraag voor het OV-aandeel zal input zijn voor de optimalisatie van het netwerkontwerp. Door middel van simulatie zal het verwachte marktaandeel van iedere vervoerwijze bepaald worden en kan de prestatie in termen van vraag, capaciteit, kosten, etc. voor verschillende scenario’s bepaald worden.
Aan de Radboud Universiteit zullen met name alternatieve business modellen op hun potentie worden bekeken. Aandacht wordt besteed aan verschillende contractvormen, subsidievormen, reguleringen met betrekking tot de ontwikkeling van de platvormen en beleid met betrekking tot open data.

Centraal in de opzet van het programma is de notie van co-creatie. HAN brengt haar kennis over dit onderwerp in ter ondersteuning van de pilots.
 
DEEL: 

Agenda

Volg ons op twitter

Interviews met SURF'ers